Allmän integritetspolicy arbetssökande

Vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter i samband med din jobbansökan. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som antingen direkt eller indirekt identifierar fysiska personer (exempelvis namn och adresser).

Skyddet av våra arbetssökandes personuppgifter är mycket viktigt för voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, Österrike och dess dotterbolag. Vi är skyldiga att skydda dina uppgifter, och vi tar detta uppdrag på stort allvar.

Alla voestalpine-företag som du ansöker om arbete hos är ansvariga för bearbetningen inom ramen för ansökan (namn och kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till en eventuellt utsedd datatillsynsman finns på https://www.voestalpine.com/search/sv/?lang=sv#?category=locations) (nedan kallad ”vi”, ”oss” eller ”voestalpine”).

Vi bifogar en sammanfattning av hur de arbetssökandes personuppgifter bearbetas:

1. Datakategorier, syfte med bearbetningen och rättslig grund

I samband med din ansökan bearbetar voestalpine följande kategorier av personuppgifter för att kunna genomföra och slutföra rekryteringsprocessen av följande skäl:

Användarkonton

När du besvarar en platsannons eller lämnar en spontanansökan skapas automatiskt ett användarkonto. Detta användarkonto består som minst av följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Användarnamn

Om du frivilligt väljer inloggning via sociala medier när användarkontot skapas, upprättas en länk till ditt konto på det sociala mediumet, och vi hanterar kontodata för denna externa plattform. Dessa data hanteras för syftet att importera din profilinformation och för inloggning på voestalpines jobbportal.

Ansökningsrelaterade uppgifter

Vi bearbetar i synnerhet följande ansökningsrelaterade uppgifter som du har lämnat till oss:

 • Namn
 • Kvalifikationer, utmärkelser, arbetserfarenhet, betyg
 • E-postadress
 • Privata kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer, hemadress osv.)
 • Godkännande/samtycke till användning av personuppgifter
 • Personligt brev
 • Löneanspråk
 • Individuellt nummer
 • Övriga personuppgifter som du har lämnat genom att fylla i våra landspecifika frågeformulär och eventuellt automatiskt framställda och arkiverade textdokument (till exempel korrespondens)

Om du frivilligt utnyttjar möjligheten att låta oss hämta data från något av dina konton på sociala medier, bearbetar vi kontodata från denna externa social-media-plattform. Dessa data behandlas i syfte att importera din profilinformation till voestalpines jobbportal.

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Individuellt nummer

Bearbetningen av personuppgifterna krävs för att uppnå ovannämnda syften, inklusive uppfyllandet av ett avtalsförhållande respektive en aktivitet som krävs innan avtalet träder i kraft.

Den rättsliga grunden för behandlingen är – såvida inte annat uttryckligen anges – artikel 6.1 a eller artikel 6.1 b och f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

 • Ditt samtycke
 • Bearbetningen är nödvändig för att ett avtal som den berörda personen är avtalspart i ska kunna uppfyllas eller för genomförandet av åtgärder som är nödvändiga att genomföra innan avtalet träder i kraft;
 • Bearbetningen är nödvändig för att bevara den ansvariges eller tredje parts berättigade intressen.

Om du överlämnar vissa kategorier av personuppgifter till oss (till exempel rastillhörighet eller etnisk härkomst, politiska åsikter, religiös tillhörighet, ideologisk övertygelse, fackförbundstillhörighet eller hälsoinformation), bearbetar vi dessa baserat på ditt uttryckliga samtycke.

Om de nämnda personuppgifterna inte ställs till förfogande respektive inte ställs till förfogande i den omfattning som krävs, alternativt om voestalpine inte kan samla in dem, kan de enskilda syftena som har beskrivits inte uppnås eller ansökan kan inte bearbetas.

2. Överföring och vidarebefordran av personuppgifter

voestalpine överför respektive personuppgifter till andra företag inom voestalpine-koncernen inom ramarna för vad som är lagligt (www.voestalpine.com/locations).

Om du har ansökt om en specifik tjänst (direktansökan), görs dina uppgifter tillgängliga inom det utannonserade fackområdet samt det aktuella personalområdet.

Om du har skickat in en ansökan till en specifik geografisk plats (spontanansökan), kommer dina uppgifter att göras tillgängliga för såväl personalavdelningarna som fackområdena vid respektive voestalpine-företag, i den mån det finns vakanser som överensstämmer med din kandidatprofil.

Om du samtycker till att din ansökan läggs in i voestalpines sökandepool, kan dina ansökningsdata i viss omfattning lämnas vidare inom hela voestalpine-koncernen runt om i världen, även till länder med lägre dataskyddsnivå, för ändamålet personalrekrytering och personaladministration.

Om du söker olika tjänster vid flera av voestalpine-koncernens företag, kommer de berörda personalavdelningarna vid de företag i koncernen som du har sökt till att få vetskap om alla parallella ansökningar.

voestalpines registeransvarige (tjänsteleverantör) får dessutom i uppdrag att bearbeta personuppgifter (exempelvis inom ramen för ett IT-supportavtal). Dessa registeransvariga (tjänsteleverantörer) är enligt avtalet förpliktigade att följa dataskyddslagstiftningen.

De mottagare som beskrivs i denna punkt 2 kan befinna sig i länder utanför den Europeiska unionen (”tredje land”), vilket innebär att tillämplig rätt inte garanterar samma dataskyddsnivå som ditt hemlands.

I detta fall sker en överföring som motsvarar de lagstadgade föreskrifterna, enbart om det finns en skyddsnivå som är adekvat enligt den Europeiska kommissionens beslut, om tillfredsställande garantier har överenskommits med mottagaren (exempelvis EU :s standardavtalsklausuler), att mottagaren deltar i ett godkänt certifieringssystem (exempelvis Privacy-Shield-avtalet mellan EU och USA), att det finns bindande interna dataskyddsregler enligt artikel 47 i den allmänna dataskyddsförordningen eller att det föreligger ett undantag enligt artikel 49 i den allmänna dataskyddsförordningen (eftersom du exempelvis uttryckligen har samtyckt till den föreslagna dataöverföringen efter att du har informerats om de befintliga potentiella risker som kan föreligga för dig med anledning av sådan dataöverföring utan att beslut om adekvat skyddsnivå föreligger och utan att lämpliga garantier har utfärdats). Du får mer information samt en kopia på de åtgärder som har vidtagits av den kontakt som angetts i punkt 6.

3. Lagringsperioder 

 • Ansökningsprocess: De ansökningsrelaterade uppgifterna lagras i samband med en ansökningsprocess – i den mån inga rättsliga krav på lagring av en anonymisering respektive radering förhindrar det – under 6 månader från det att rekryteringsprocessen har avslutats. Vid en anonymisering av en uppsättning uppgifter kan personen inte längre identifieras.
 • Sökandepool: Om du samtycker till att din ansökan läggs in i sökandepoolen. Användarkonton sparas – i den mån inga rättsliga krav på lagring förhindrar att data raderas – under 6 månader från det att rekryteringsprocessen har avslutats.
 • Om dina ansökningsdata bearbetas 3 månader efter att du samtyckt till att de läggs in i sökandepoolen, förlängs denna tidsperiod – – givet att du samtycker till det varje gång – med ytterligare tre månader åt gången.
 • Användarkonto: Användarkontot deaktiveras i princip 6 månader efter att kontot aktiverats. Denna tidsperiod förlängs ytterligare 6 månader i taget, om du samtycker till det varje gång. Observera att om kontot deaktiveras på grund av att du inte har samtyckt till en förlängning, så kommer eventuella pågående ansökningar att dras tillbaka. Efter deaktiveringen raderas eller anonymiseras uppgifterna på ditt användarkonto permanent. Därefter kan du inte längre få tillgång till uppgifterna på det deaktiverade kontot.
 • Om ansökan sker via ett bemanningsföretag, uppgår lagringstiden för ansökningsrelaterade uppgifter till sex månader från det att rekryteringsprocessen har avslutats.

4. Rätt till information, korrigering, radering eller begränsning av dina personuppgifter, rätt att motsätta sig databehandlingen, rätt till dataportabilitet samt återkallande av samtycke  

 • Du har enligt artikel 15 i GDPR rätt att kräva en bekräftelse på om personuppgifter bearbetas av den ansvarige och rätt att få information om dessa uppgifter.
 • Du har enligt artikel 16 i GDPR rätt att utan onödigt dröjsmål kräva rättelse av felaktiga personuppgifter och/eller att ofullständiga uppgifter kompletteras.
 • Du har enligt artikel 17 i GDPR rätt till radering av dina personuppgifter.
 • Du har enligt artikel 18 i GDPR rätt till begränsning av behandlingen.
 • Du har enligt artikel 20 i GDPR rätt till överföring av uppgifter.
 • Du har enligt artikel 21 i GDPR rätt att motsätta dig databehandlingen.
 • Du kan slutligen lämna in klagomål vid tillsynsmyndigheten.
 • Om bearbetningen av dina uppgifter sker baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst, utan att det påverkar den rättsliga grunden till den behandling som skett med samtycke fram till dess att samtycket återkallades.

För att säkerställa ett effektivt svar på sådana frågor, ber vi dig att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan, och vi ber dig bekräfta din identitet i samband med detta, exempelvis med hjälp av en elektronisk identifiering.

5. Skydd av dina personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är en särskilt angelägen fråga för oss. Vi vidtar bl.a. följande åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk och förlust samt mot obehörig tillgång, ändringar och offentliggörande: 

 • Begränsning av åtkomst till våra lokaler (tillträdeskontroll).
 • Begränsningar av åtkomst och skydd av datamedier (åtkomst- och överföringskontroll).
 • Användning av nätverkssäkerhetsåtgärder som exempelvis antivirus-programvara, brandvägg, säkerhetsuppdateringar etc.(nätverkskontroller).

Vi överför även vår syn på säkerhet på de registeransvariga (tjänsteleverantörer) som vi har gett i uppdrag att vidta lika strikta säkerhetsåtgärder.

6. Kontaktperson

För frågor som rör dataskydd samt för att åberopa dina rättigheter enligt ovanstående hänvisar vi till recruiting_dataprotection@voestalpine.com

Denna integritetspolicy för platssökande revideras regelbundet.

Version: 12.11.2018