Dataintegritetspolicy

Sekretesspolicy JOBBPORTAL

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz (nedan kallat ”vi”, ”oss”) och våra dotterföretag (kollektivt kallade ”voestalpine”). voestalpine tar hänsyn till tillämplig lagstiftning som rör skydd, lagenlig hantering och sekretess för personuppgifter, samt datasäkerhet.

Denna sekretesspolicy ger dig information om omfattningen och sättet som dina personuppgifter samlas in på samt syftet med vår insamling och användning av dina personuppgifter i samband med ditt besök och din användning av vår webbsida https://jobs.voestalpine.com (nedan kallad ”webbsida”). voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, Österrike (nedan kallat ”vi”, ”oss” eller ”voestalpine”) är ansvarigt för denna webbsida enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Du hittar dessutom en särskild sekretesspolicy om en ansökan görs. Respektive anställande voestalpine-företag (se särskild sekretesspolicy) ansvarar för bearbetningen av dina personuppgifter samt innehållet i platsannonsen inom ramen för en ansökan.

Vilka uppgifter har lagrats?

Personuppgifter är information om de som berörs (fysiska personer) vars identitet är bestämd eller åtminstone bestämbar (exempelvis namn, e-postadress eller IP-adress).

a. Tillhandahållande av webbsidan och skapande av loggfiler

Vid varje åtkomst av denna webbsida och hämtning av lagrat innehåll som finns på denna webbsida lagras och bearbetas viss information om denna process tillfälligt i en loggfil. I dessa fall handlar det om:

  • IP-adress
  • Datum och tidpunkt för besöket
  • Hämtad sida/namn på hämtad fil
  • Överförd datamängd
  • Meddelande om huruvida åtkomsten/hämtningen var lyckad

Databehandlingen följer i enlighet med artikel 6.1 A (samtycke) och/eller F (berättigat intresse) i GDPR. De behandlade personuppgifterna används för statistiska analyser för driften, säkerheten och optimeringen av webbsidan (berättigat intresse). Någon ytterligare användning av dina personuppgifter sker enbart med ditt samtycke.

b. Delning av platsannonser via e-post

Det är möjligt att vidarebefordra respektive dela platsannonser via e-post. Då samlas följande uppgifter in:

  • Avsändarens namn
  • Mottagarens e-postadress

Databehandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 (berättigat intresse) i GDPR, eftersom vi inte kan utföra önskad tjänst utan dessa uppgifter.

c. Delning av platsannonser i sociala nätverk

Du kan dela platsannonser på följande plattformar för sociala medier: Facebook, Twitter, Xing, Google+ och LinkedIn.

Du måste logga in på respektive plattform för sociala medier för att kunna dela platsannonser. I dessa fall överförs enbart länken till platsannonsen. Någon överföring av personuppgifter sker ej.

Du kan läsa om syftet och omfattningen av dataregistreringen samt den fortsatta hanteringen och användningen av dessa data av plattformarna för sociala medier samt rättigheterna och inställningsmöjligheterna för att skydda din privatsfär i informationen om datasekretess på plattformarna för de sociala medierna:

Lagringsperioder

Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges vid insamlingen (exempelvis inom ramen för en samtyckesförklaring), kommer dina personuppgifter att raderas (respektive anonymiseras) i den mån de inte längre behövs för att kunna uppfylla syftet med lagringen och inga lagliga krav på lagring finns (exempelvis kommersiella och beskattningsrelaterade krav på lagring).

Överföring och återgivande av personuppgifter

Kommer inte att lämna vidare de personuppgifter som har samlats in om dig baserat på ditt nyttjande av webbsidan till tredje part utan ditt samtycke, såvida inte det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden eller som krävs av lagar eller myndigheters beslut.

Vi ger den registeransvarige (tjänsteleverantören) i uppdrag att bearbeta personuppgifter (exempelvis inom ramarna för ett IT-supportavtal). Dessa registeransvariga är inom ramarna för avtalet förpliktigade att följa sekretesslagstiftningen.

Kakor (cookies)

Vår webbplats använder så kallade ”kakor” (cookies), som medger att webbplatsen känner igen din webbläsare vid kommande besök. Kakor är små textfiler som webbläsaren sparar på din enhet. På så sätt kan webbplatsen anpassas på bästa sätt efter dina intressen. Om du inte samtycker till att kakor sparas på din dator, kan du ställa in webbläsaren så att den informerar dig om när kakor sparas. Då kan du tillåta dem från fall till fall. Du kan även avaktivera användning av kakor i webbläsaren. Observera att du då kanske inte kan utnyttja alla webbplatsens funktioner fullt ut.

Vid första besöket på vår webbplats kan besökare välja om de vill acceptera alla kakor eller göra individuella inställningar för varje kaka. Dessa inställningar kan anpassas här även i efterhand.

Dessutom kan du slå av och på webbspårning på webbplatsen http://www.youronlinechoices.eu för de anbudsgivare som anges där.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Google Analytics använder s.k. "kakor", dvs textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information om din användning av den här webbplatsen som skapas av kakan, överförs i regel till en server i USA som tillhör Google, där de sparas. Vi använder enbart Google Analytics med aktiverad anonymisering av IP-adresser. Det innebär att din IP-adress först förkortas av Google inom den Europeiska unionens medlemsstater, eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbsidas personuppgiftsansvarige kommer Google att använda denna information, för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster till webbsidans personuppgiftsansvarige i samband med användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics överförs av din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter från Google. Du kan inaktivera sparandet av kakor genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Vi vill dock gärna poängtera att detta kan begränsa din åtkomst till hela webbsidans alla funktioner. Därutöver kan du förhindra att de data (inkl. din IP-adress) som kakan har genererat och som berör din användning av webbsidan överförs till Google samt att dessa data hanteras av Google. Ladda ned och installera ett webbläsar-tillägg från följande länk: Du kan hitta mer information om användarvillkor och dataskydd på http://www.google.com/analytics/terms/de.html respektive https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Externa länkar

Denna webbsida innehåller länkar till externa webbsidor, som exempelvis tillverkarnas webbsidor. När du hämtar externa webbsidor lämnas inte dina personuppgifter vidare. Direkt när du är på denna webbplats gäller respektive personuppgiftsansvarigs sekretesspolicy.

Dina rättigheter, kontaktuppgifter

Du har generellt rätt till information, korrigering, radering, begränsning, dataportabilitet samt återkallande av samtycke. Om bearbetningen av dina uppgifter sker baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst, utan att den rättsliga grunden till samtycket fram till dess att samtycket återkallas påverkas. Du kan slutligen lämna in klagomål vid tillsynsmyndigheten.

Vid frågor om dataskydd samt för att åberopa ovan nämnda rättigheter når du voestalpine AG:s dataskyddsorganisation på group-dataprotection@voestalpine.com eller voestalpine AG, Abteilung GB, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz, Österrike.

Denna integritetspolicy anpassas från tid till annan.

Från och med: 22.10.2018