Privacyverklaring

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING JOBPORTAAL

Aan de beveiliging van uw persoonsgegevens wordt veel belang gehecht door voestalpine AG, voestalpine-str. 1, 4020 Linz (Oostenrijk) (hierna verkort ”wij” of ”voestalpine”) en zijn dochterondernemingen (samen: ”voestalpine”). voestalpine houdt rekening van met de toepasselijke juridische voorschriften over de bescherming van, de rechtmatige omgang met, en de geheimhouding van persoonsgegevens, en over de gegevensbeveiliging.

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de wijze waarop wij persoonsgegevens inzamelen en gebruiken, over de omvang en over de doelstellingen daarvan, naar aanleiding van uw bezoek aan, en het gebruik van, onze website https://jobs.voestalpine.com (hierna verkort ”website“). Verantwoordelijk voor deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voestalpine AG, voestalpine-str. 1, 4020 Linz (Oostenrijk) (hierna verkort ”wij”, ”ons” of ”voestalpine”).

Voorts vindt u hier een afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring voor sollicitaties. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie en voor de inhoud van een vacature is het betrokken voestalpine-bedrijf (zie de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring).

Welke gegevens worden opgeslagen?

Persoonsgegevens bestaan uit informatie over betrokkenen (natuurlijke personen), waarvan de identiteit bepaald of minstens bepaalbaar is (bijvoorbeeld naam, e-mailadres of IP-adres).

a. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logfiles

Bij elke toegang tot de website, en bij elke opvraging van de op deze website opgeslagen inhoud, worden bepaalde gegevens over dit proces tijdelijk bewaard in een logbestand en verwerkt. Deze gegevens zijn:

  • het IP-adres
  • de datum en het uur van de toegang
  • de geraadpleegde pagina/de naam van het geraadpleegde bestand
  • de overgedragen gegevenshoeveelheid
  • de melding of de raadpleging/de overdracht succesvol was

De gegevensverwerking geschiedt op basis van artikel 6 paragraaf 1 punt a (toestemming) of punt f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt voor de statistische evaluatie en met het oog op de werking, de veiligheid en de optimalisering van de website (gerechtvaardigde belangen). Een verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens geschiedt uitsluitend na uw toestemming.

b. Bekendmaking van vacatures via e-mai

Vacatures kunnen worden bekendgemaakt en gedeeld via e-mail. Hiervoor worden de volgende gegevens ingezameld:

  • naam van de afzender
  • e-mailadres van de ontvanger

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 paragraaf 1 punt f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aangezien wij zonder deze gegevens de verlangde dienst niet zouden kunnen verlenen.

c. Delen van vacatures in sociale netwerken

U beschikt over de mogelijkheid om vacatures te delen op de socialemediaplatformen Facebook, Twitter, Xing, Google+ en LinkedIn.

Om vacatures te kunnen delen, moet u zich in het betrokken socialemediaplatform aanmelden. In zulk geval wordt enkel de link naar de vacature doorgegeven. Er worden geen persoonsgegevens overgedragen.

De doelstellingen en de omvang van de gegevensinzameling en van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale media en de overeenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u terugvinden in de privacyverklaringen van de socialemediaplatformen:

Opslagtermijnen

Indien bij de inzameling (bijv. in het kader van een toestemmingsverklaring) geen uitdrukkelijke opslagduur wordt vermeld, worden uw persoonsgegevens gewist (resp. geanonimiseerd) indien deze niet meer voor de realisatie van het doel van de opslag vereist zijn en geen wettelijke bewaarplichten (zoals commerciële en fiscale bewaarplichten) dit verhinderen.

Verstrekking en overdracht van persoonsgegevens

Wij zullen zonder uw toestemming uw op basis van het gebruik van de website ingezamelde persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, behalve indien dit voor de naleving van onze verbintenissen noodzakelijk dan wel wettelijk/van overheidswege verplicht is.

Wij belasten verwerkers (dienstverleners) met de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld in het kader van een IT-supportcontract). Deze verwerkers zijn er contractueel toe verplicht om de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenoemde cookies, waardoor de site bij een nieuw bezoek uw browser kan herkennen. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de hulp van uw browser op uw toestel kan worden opgeslagen. Zo kan de website zich optimaal aanpassen aan uw voorkeuren. Als u het niet eens bent met de bewaring van cookies op uw computer, kunt u uw browser op een zodanige wijze instellen dat hij u bij elke poging om cookies op te slaan waarschuwt. U kunt dat dan telkens toestaan dan wel weigeren. U kunt ook het gebruik van cookies in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er evenwel op dat u in dat geval soms niet alle functies van deze website volledig zult kunt benutten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt u als bezoeker beslissen om alle cookies te accepteren, maar u kunt ook voor elk van de cookies individuele instillingen definiëren. Deze instellingen kunt u later hier nog aanpassen.

Ook kunt u via de website http://www.youronlinechoices.eu de webtracking voor de daar vermelde bedrijven aan- of uitzetten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysetool van Google LLC (”Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de mogelijkheid bieden om te analyseren op welke wijze u van de website gebruikmaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij zetten Google Analytics uitsluitend in met geactiveerde IP-adressenanonimisering. Dat wil zeggen dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen, en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet in verbinding gebracht met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies beletten door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij wijzen er u evenwel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen benutten. U kunt bovendien de identificatie door Google van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website slaande gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via deze link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Externe links

Deze website bevat links naar externe websites, bijvoorbeeld websites van producenten. Wanneer u externe websites oproept, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven. Zodra u zich op deze websites bevindt, gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van de exploitanten ervan.

Uw rechten, contactgegevens

U beschikt principieel over de rechten op mededeling, correctie, wissen, beperking, gegevensoverdraagbaarheid en herroeping. Indien de verwerking van uw gegevens geschiedt op basis van uw toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming op elk ogenblik te herroepen, zonder daarmee de wettigheid van de op grond van de toestemming tot op het ogenblik van de herroeping doorgevoerde verwerking aan te tasten. Tot slot beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor vragen over gegevensbescherming en voor de uitoefening van uw hiervoor beschreven rechten kunt u de gegevensbeschermingsafdeling van voestalpine AG bereiken op group-dataprotection@voestalpine.com of voestalpine AG, Abteilung GB, voestalpine-str. 1, 4020 Linz (Oostenrijk).

Deze gegevensbeschermingsverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast.

Met ingang van: 22.10.2018